PETAK SEMENTARA

TERMA & SYARAT


KLIK DISINI bagi Kadar Bayaran Mengikut Penggunaan


 1. PERMOHONAN

 2. TANGGUNGJAWAB PENYEWA
  • Penyewa bertanggungjawab memastikan petak yang disewa tidak disalahgunakan bagi tujuan lain selain daripada tempat meletak kereta atau tujuan yang diluluskan oleh pihak MBJB.
  • Jangka masa sah penggunaan harian petak yang disewa adalah di antara jam 8.00 pagi hingga 6.00 petang (Sabtu hingga Khamis).
  • Penyewa dilarang menghalang pengguna-pengguna lain untuk menggunakan petak letak kereta berkenaan di luar tempoh waktu yang dibenarkan.

 3. MEMBATALKAN KELULUSAN SEWA PETAK SEMENTARA
 4. PINDAAN SYARAT
  • MBJB dari semasa ke semasa berhak meminda, menambah atau memansuhkan mana-mana syarat kemudahan sewaan petak apabila difikirkan perlu.

 5. LAIN-LAIN
  • MBJB tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana kenderaan yang diletakkan di petak yang disewa atau lain-lain kegunaan petak tanpa izin penyewa.
  • MBJB tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan kepada mana-mana kenderaan atau kelengkapan yang terletak dipetak yang disewa.